Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DBzwembaden bvba Achtzalighedenlaan 1 2920 Kalmthout met btwnr: BE-0831.708.682 zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
2. Overeenkomst 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DBzwembaden bvba. DBzwembaden bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DBzwembaden bvba dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen 3.1 Alle aanbiedingen van DBzwembaden bvba zijn vrijblijvend en DBzwembaden bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4. Betalingen 4.1 Betaling dient in principe te geschieden als de produkten afgehaald worden bij DBzwembaden bvba.
Indien de produkten door DBzwembaden bvba geleverd worden of door derden dient de factuur onmiddelijk bij levering voldaan te worden.
4.2 Bij laatijdige betalingen, dwz. één mand na vervaldatum, zullen wij een schadebeding aanrekenen van 10% van de totale factuur te vehogen met 1% per volgende maand.
4.3 DBzwembaden bvba behoudt het recht om bij bestellingen steeds een aanbetaling of een voorschot te vragen ten belope van 10% van het totale bestelbedrag.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DBzwembaden bvba gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DBzwembaden bvba.

5. Levering 5.1 De door DBzwembaden bvba opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De gemiddelde leveringstermijn van producten in voorraad bedraagt 3 tot 7 dagen. Voor producten niet in voorraad geldt een iets langere leveringtermijn, die leveringstermijn wordt u met email meegedeeld. Voor dringende zaken neemt u best contact op voor u de bestelling plaatst om zeker te zijn of het op voorraad is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan en het tijdstip waarop de producten gereed zijn aan u.
5.3 De gebruiker kan zijn bestelling ofwel laten leveren aan huis of op het adres van een derde ( met duidelijke vermelding van naam en adres).
5.4 Bent u niet thuis en wordt het pakket niet afgehaald in het postkantoor, dan komt dit automatisch opnieuw bij ons terecht dan worden opnieuw verzendkosten en beheerkosten aangerekend om uw pakket voor de tweede maal toe te sturen.  Indien u ons een niet correct leveringsadres bezorgt en het pakje bij ons terugkeert, zijn de tweede verzendingskosten sowieso ten koste van de klant, check dus na of u wel degelijk de juiste gegevens ingaf voor u de bestelling plaatst.
6. Eigendomsvoorbehoud 6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DBzwembaden bvba verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
7. transportschade.
7.1 Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd produkt in onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur gemeld te worden. de verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.
7.2 In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.
7.3 Schade aan een geleverde bestelling dient biinen de 24h dchriftelijk of per mail gemeld te worden.
7.4 De retourkosten zijn steeds voor de koper. DBzwembaden bvba kan op geenerlei manier verplicht worden schde ter plaatse te koemn vaststellen.
8. Elektronische communicatie en bewijs 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en DBzwembaden bvba (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is DBzwembaden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van DBzwembaden bvba.
8.2 De administratie van DBzwembaden bvba geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DBzwembaden bvba in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DBzwembaden bvba gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DBzwembaden bvba kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10. Diversen 10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DBzwembaden bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DBzwembaden bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 DBzwembaden bvba is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 De door DBzwembaden bvba verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto’s van de site.Ondanks onze voorzorgen, kunnen  er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Een klacht naar aanleiding van een transactie tussen DBzwembaden bvba en de gebruiker kan één week na levering als laattijdig worden beschouwd en dus wordt die klacht niet meer behandelt.
11 Online bestellingen.
11.1 De online bestelling kan pas worden verwerkt  als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
11.2 Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de DBzwembaden bvba online verkoopsvoorwaarden en ziet u af van elk iedere andere wet op online verkoop.

11.3 Herroeprecht: indien de klant zijn herroeprecht uitoefend en de goederen in de originele ongeopende verpakking terrugzend, zijn de refund en verzendkosten tenlaste van de klant.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie aan de handelsrechtbank van Antwerpen."Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geinterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze produkten."
13. Garantie
De koper dient steeds alvorens het toestel of apparaat in dienst te nemen de handleiding te lezen. De handleiding is steeds in 1 van de 3 landstalen of in het Engels beschikbaar in de verpakking of op de website.
De isntallatie van pompen en toebehoren dienen steeds door een vakman te gebeuren.
DBzwembaden bvba behoudt zich het recht om een installatie verslag op te vragen.
De garantie op elecktrische apparatuur is maximum 2 jaar. Goederen dewelke binnengebracht worden onder de garantieperiode dienen steeds in de originele verpakking aangeboden te worden. DBzwembaden bvba behoud het recht om goederen te weigeren indien de originele verpakking niet aanwezig is. Indien de klant wenst dat de goederen naar de leverancier worden verzonden zonder originele verpakking kan DBzwembaden bvba nooit aansprakelijk gesteld worden voor transportschade. Gebreken aan geleverde of opgehaalde goederen dienen binnen 24h00 gemeld te worden.
DBzwembaden kan op geenerlei manier verplicht worden een vervangtoestel ter beschikking te stellen indien de goederen naar de resp. leveranciers gezonden dienen te worden. Indien het garantie is worden de retourkosten door ons terugbetaalt. Indien het om geen garantie gaat zijn de retourkosten en de verzendingskosten voor het artikel ten laste van de klant. Enkel DBzwembaden bvba heeft het recht te beslissen over garantie of niet, DBzwembaden bvba doet dat in overleg met de fabrikant. Achteraf is geen discussie mogelijk.
Indien een toestel dat niet defekt is, maar door foutief gebruik niet werkt, ter herstelling wordt aangeboden worden de verzendkosten en nazichtkosten van de leverancier doorgerekend.
Elecktrische apparatuur dient in principe door een vakman geïnstalleerd te worden tenzij anders beschreven in de handleiding.
Schade of defekten veroorzaakt door foutieve installatie en/of gebruik kunnen nooit als garantie beschouwd worden.
Pompen dienen alvorens in gebruik genomen te worden voldoende opgegoten te worden en gekontroleerd op lekken. Een pomp die zonder vloeistof gedraaid heeft kan nooit aanleiding geven tot herstelling onder garantie. Robotten dienen steeds onder water getest te worden. Slijtage aan filterzakken of filterpatronen kan op geenerlei wijze aanleiding geven tot garantie.
Lampen zijn watergekoeld en mogen enkel onder water getest worden. Er dient ook steeds een transfo met voldoende vermogen geplaatst te worden tussen het elecktriciteitsnet en de lamp.
Defekten en of breuken en beschadigingen aan lampen zoals UV-lampen en zwembadlampen kunnen nooit onder de garantievoorwaarden vallen en nooit aanleiding geven tot enige vergoeding. 
Alle verkopen van elecktrische toestellen vallen onder de Europese wetgeving . Garantiebepalingen volgens de wet van 21 september 2004 Alle garanties worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet dekt volgende punten: Niet-conformiteit van het product. Dus het geleverde goed komt niet overeen met het gevraagde of bestelde goed. Om deze overeenstemming te beoordelen zijn 4 criteria vastgelegd: • In overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven omschrijving. • In overeenstemming zijn met het gewenste gebruik. • Geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen, • De prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed, en de door de verkoper gedane mededelingen. De termijn: Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de koper bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering. Vanaf het ogenblik van vaststelling van de niet-conformiteit, moet de koper dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper, binnen de 2 maanden De ontbinding van de koop kan niet gevraagd worden voor een gering gebrek.
Gekochte goederen die ter garantie worden aangeboden dienen in de originele verpakking op kosten van de koper teruggezonden te worden.

14. Intellectuele eigendommen
14.1 Alle onderdelen van de site zijn exclusieve eigendommen van DBzwembaden bvba. 14.2 Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet, en die voor persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van www.dezwembadwinkel.be en www.dezwembadwinkel.com, moeten hiervoor toelating vragen aan DBzwembaden bvba, pas met bevestiging van DBzwembaden bvba, kan de gebruiker dit uitvoeren. 14.3 Elke hypertekst die terugkoppelt naar de site van www.dezwembadwinkel.be door middel van techniek van framing of online link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. 14.4 In ieder geval moet elke link worden verwijdert op verzoek van DBzwembaden bvba.
15. Behoud en archivering van transacties.
de bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.
16. Duur
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van DBzwembaden bvba online worden aangeboden.
17. Nietigheid
De nietigheid van één van de  clausule van onderhavige voorwaarden door een wijziging in de wet of regelgeving of door persoonlijke inspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.
18. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Ingeval van herroeping draagt de koper de kosten voor verzending.
De goederen moeten ongebruikt en in ongeopende originele verpakking teruggezonden worden.
19. Maatwerk 
De klant blijft steeds verantwoordelijk voor de maatopgave van goederen zoals liners, zomer en wintzerzeilen die op maat worden gemaakt. De afmetingen die vermeld staan in de offerte,bestelling of ordernota zijn steeds de definitieve afmetingen die gebruikt worden voor de productie. Met de betaling van het bedrag van de offerte, order of factuur verklaart de klant zich akkoord met de opgegeven afmetingen. Na aanvaarding van afmetingen kunnnen deze niet meer gewijzigd worden.
DBzwembaden bvba kan op geenerlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor foutief opgegeven afmetingen. 
Retourkosten zijn steeds ten laste van de koper.
DBzwembaden bvba kan op geenerlei manier verplicht worden schade of foutieve maten ter plaatse te komen vaststellen.
 

* Wij delen Uw gegevens niet met derden.
Maestro Bancontact Cash Invoice iDEAL MasterCard Visa Belfius KBC
Mon compte
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Langue
Panier
Votre panier est vide
Menu
Rechercher
Search suggestions
Aucun produit n’a été trouvé...